SỨ MỆNH:

- NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ TIẾNG ANH CHO SINH VIÊN CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC 

- CUNG CẤP HỆ THỐNG BÀI THỰC HÀNH TRỰC TUYẾN CÁC BÀI THI TIẾNG ANH

- HỖ TRỢ SINH VIÊN CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐẠT CHUẨN ĐẦU RA TIẾNG ANH